સંઘણી: કચ્છી હાથવણાટની ઉઘડતી ક્ષિતિજો - ચાવીરૂપ તારણો અને વિશ્લેષણ (in Gujarati)

કચ્છના વણકર સમુદાયની જીવન અને આજીવિકામાં રૂપાંતરના બહુવિધ પરિમાણો થઈ રહ્યા છે

Sandhani - Weaving Transformations in Kachchh, India: Key Findings and Analysis

The multiple dimensions of transformation taking place in the lives and livelihoods of the weaver community of Kachchh (Gujarat).

Kuruba shepherds lose their security blanket

In some villages, women have formed ‘self-help-groups’ to collectively try and generate better incomes from Deccani wool.

Kutch’s Wagad or Kala cotton: Back from the (almost) dead

Desi cotton could replace a majority of the area that is currently under American cotton, in light of climate change-related weather vagaries...

Weaving Transformations

In weaving carpets on a handloom is constant thought, innovation, passion, satisfaction, and dedication going into it, as well as freedom, ...

चिराला के हथकरघे (in Hindi)

चिराला, हथकरघा की हस्तकला और कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है। यहां की रेशम, जरी वाली साड़ी, विशेषकर पट्टूबादी साड़ी की ख्याति है।

A lost desi cotton heritage

Government needs to diversify the seed availability, regulate illegal seeds and tighten laws so farmers have a real choice, not a Hobson’s one.

The peacocks of Yeola

... keeping alive a centuries-old legacy, while innovating to keep pace with changing tastes.

The dyers of Kotpad

Kotpad brick reds are among the most beautiful organically dyed reds in Indian handlooms

Stories by Location
Google Map
Events