સંઘણી: કચ્છી હાથવણાટની ઉઘડતી ક્ષિતિજો - ચાવીરૂપ તારણો અને વિશ્લેષણ (in Gujarati)

કચ્છના વણકર સમુદાયની જીવન અને આજીવિકામાં રૂપાંતરના બહુવિધ પરિમાણો થઈ રહ્યા છે

Sandhani - Weaving Transformations in Kachchh, India: Key Findings and Analysis

The multiple dimensions of transformation taking place in the lives and livelihoods of the weaver community of Kachchh (Gujarat).

Farm body on mission to boost organic cotton cultivation

Cotton cultivation here is rain-fed. As an established principle, they don’t export any produce.

Kutch’s Wagad or Kala cotton: Back from the (almost) dead

Desi cotton could replace a majority of the area that is currently under American cotton, in light of climate change-related weather vagaries...

Spinning the Right Yarn: Problems in Indian cotton need ecological understanding, not biotechnology

The solution to the dystopic Indian cotton system lies in developing an ecological understanding using Short Staple-High Density cotton as a basis.

A brand new yarn: The return of handloom weaving in Kutch

Of renewed interest in weaving and about its allure in terms of economics, culture, identity, dignity, convenience, social ties, and innovation.

Weaving success through organic cotton

We need to institutionalise the technology and the knowledge to deal with pests and crop diseases without chemicals.

Organic, handspun, handwoven: this muslin from Dindigul doesn’t get any better

What can be better than organic cotton, hand-spun, hand-woven and hand-dyed in organic colours?

Organic farmers tap native cotton variety

Organic Farming enthusiasts in Perambalur (Tamil Nadu) are attempting to revive ‘karunganni’

Stories by Location
Google Map
Events