સ્થળાંતર કરતા બાળકોની શાળાઓ (in Gujarati)

યુસુફ મેહરાલ્લી સેન્ટર હજારો બાળકોને શાળાએ જવાનો એકમાત્ર અવસર પૂરો પાડે છે.

Migrant Schools

Yusuf Mehrally Center provides thousands of children with their only chance to go to school

Smarter govt. schools

Do we want children to be able to give the “correct answer” or give “a thoughtful answer?”

The Grassroots Lokpal

How beneficiary-led monitoring of government-run services, such as ration shops and rural healthcare, functions in a few states.

Stories by Location
Google Map
Events