સંઘણી: કચ્છી હાથવણાટની ઉઘડતી ક્ષિતિજો - ચાવીરૂપ તારણો અને વિશ્લેષણ (in Gujarati)

કચ્છના વણકર સમુદાયની જીવન અને આજીવિકામાં રૂપાંતરના બહુવિધ પરિમાણો થઈ રહ્યા છે

विश्वनागरिकता के नये संदर्भ (in Hindi)

विश्वनागरिकता को ग्रहण करने की शुरुआत, वास्तव में इतिहास और भूगोल से आगे बढ़ने का अध्याय है।

Sandhani - Weaving Transformations in Kachchh, India: Key Findings and Analysis

The multiple dimensions of transformation taking place in the lives and livelihoods of the weaver community of Kachchh (Gujarat).

Maha gramsabha: A Unique Initiative In Central India

Apart from resistance against mining and implementation of forest rights, what other activities are taking place at the MGS level?

On rights, the Congress manifesto scores over the BJP

An alternative approach to well being ... would democratise the economy, promote healthy living and respect rights of nature too.

Women come out of the woods: collectivisation in rural Maharashtra

Gadchiroli’s women first came together to protest mining in their forests. Now, they’re calling the shots

Recrafting Indian education

Will our children thank us for equipping them well for a future that is unclear?

A brand new yarn: The return of handloom weaving in Kutch

Of renewed interest in weaving and about its allure in terms of economics, culture, identity, dignity, convenience, social ties, and innovation.

We need to go beyond self-interest or we’re doomed: Jean Drèze

There is a natural complementarity between research and action which means using non-violent, democratic means to bring about change.

Stories by Location
Google Map
Events