மக்கள் வளர்வதற்காகக் காடுகள் பெருகட்டும் (in Tamil)

By த.கண்ணன் (Translation by Kannan T); original written in English by Sangeetha Sriram on March 23, 2015 in Environment and Ecology

Original English story written specially for Vikalp Sangam

ஆரோவில் சாதனா வனம்:  வரண்ட நிலத்தில் வளர்க்கப்பட்ட காடுகளும், மக்கள் மேம்படுவதற்கு ஏற்ற சமூகச்சூழலும், ஈகைப் பொருளாதாரமும் அமையப்பெற்ற இடம்

பயணம் இங்கே தொடங்கியது...

பதின்மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், இந்தியாவிலிருந்தும் ஆரோவில் அன்னையிடமிருந்தும் எழுந்த அழைப்பை ஏற்று, தமது ஒரு வயது மகள் ஓஷரோடு (Osher) ஆரோவில்லுக்கு இடம்பெயர்ந்த போது, அவிராம் ரோசினுக்கும் (Aviram Rozin) யோரித் ரோசினுக்கும் (Yorit Rozin) ஒரு விஷயம்தான் தெரிந்திருந்து: சேவையையே வாழ்க்கையாய்க் கொண்டு வாழவேண்டும் என்ற விருப்பம் அவர்களுக்கு இருந்தது என்பதுதான் அது. அவர்கள் செய்ய விழைந்தது என்ன, செய்வது எப்படி, எப்போது, எங்கு என்பதெல்லாம் அப்போது அவர்களுக்குத் தெரிந்திருக்கவில்லை. அவர்களது சொற்களில் சொல்லவேண்டுமானால், கடந்த பத்தாண்டுகளில் அவர்கள் மூலமாக உலகெங்கும் நடந்திருப்பது எல்லாம் முழுமுற்றான சரணாகதியின் விளைவாகத்தான்.
Makkal
valarvatharkaaha
kaadukal
peruhattum
(in Tamil)
The Rozins

Download / Read entire story

Contact author of original story in English, Sangeetha Sriram.

Sadhana Forest website

Read original story, More Forests to Grow People, in English

When we practice giving without expectation, those who experience the abundance will share it with more people, restoring the flow of life ...Story Tags: Restoration, alternative approach, alternative designs, community, collective power, commons, conservation, ecology, environmental issues, forest, forest food, forest regeneration, water

Comments

There are no comments yet on this Story.

Add New Comment

Fields marked as * are mandatory.
required (not published)
optional
Stories by Location
Google Map
Events