“ஒரு புதிய அசைவினை அவள் கண்டுபிடித்திருந்தால், அதை உனது என்று நீ நிறுவுவாயா?”

நிலத்திலிருந்து படைப்புவெளிகள் வரை, நமது பொதுவெளிகள் ஆக்கிரமிப்பாளர்களாலும், அரசாங்கத்தாலும்கூட வேலிகளுக்குள் அடைக்கப்படுகின்றன

Why Storytelling Traditions Remain Relevant Today

Stories have always been important in human history, but we are losing systems that wove and passed on these stories, and even tongues that held them

Why our bias against oral cultures insults India's rich linguistic heritage

As a nation, we must focus more on language diversity rather than obsessing over language divides.

Where are the Commons?

She obviously had a strong ethical core and possessed the wisdom to understand that some spaces must be common to all and unfenced.

Women artisans of Thar Desert overcome adversity through embroidery

Undeterred by displacement and resettled in the unforgiving Thar Desert, women now have used their skills of traditional embroidery to earn a livel...

Same-sex attraction is OK, boys can cry, girl’s no means no

The resource kit for educators of adolescents treats the issue of same-sex attraction with unusual maturity and talks about contraception...

I can hear the drums

“... while the outer world around us has changed, we haven’t changed much inside. Those conflicts are a part of my poetry,” he says.

Vikalp Sangam Report - Hemis Shukpachan

"Integrated organic farming is the way forward for Ladakh to ensure maximum returns largely due to the paucity of cultivable land in the region."

Open House

At Lamakaan, Hyderabad, programmes are consciously centred around events that matter to the city and its conscience.

Stories by Location
Google Map
Events