“ஒரு புதிய அசைவினை அவள் கண்டுபிடித்திருந்தால், அதை உனது என்று நீ நிறுவுவாயா?”

நிலத்திலிருந்து படைப்புவெளிகள் வரை, நமது பொதுவெளிகள் ஆக்கிரமிப்பாளர்களாலும், அரசாங்கத்தாலும்கூட வேலிகளுக்குள் அடைக்கப்படுகின்றன

This Himachal teenager is bringing the forests back, his dream is 1 billion trees

“Because of him, the number of students doing voluntary tree plantation has almost doubled,”

Environmental & Economic Sustainability, Social Harmony and Social Transmutation : an example towards Self-rule/Swaraj

On an average, around one hundred people worked daily for around one and a half years to dig the canal through the mountain.

Amid fund crunch, CGNet Swara eyes shift to Bluetooth radio tech

Under the Digital India campaign, optical fibre cables are being laid at the village level. That makes it possible for “Bluetooth radio" to work.

Where are the Commons?

She obviously had a strong ethical core and possessed the wisdom to understand that some spaces must be common to all and unfenced.

India's Internet Has a Caste System. Welcome The 'Bultoo Class' and Their 'Voicebook'

This new radio is democratic. People walk to a place where mobile signal is available to record their songs and messages to a server.

फेसबुक उपयोगी, पर भारत में 'वॉइसबुक' अधिक जरूरी (in Hindi)

"ज्यादातर लोगों का दायरा अक्सर सीमित होता है, ऐसे लोगों को फेसबुक की नहीं वॉइसबुक की जरूरत है."

Forest Conservation and Management in Pachgaon

A small village called Pachgaon, in the Chandrapur district of Maharashtra has done commendable work on forest management and livelihood generation.

Indian village beats drought, one raindrop at a time

Ralegan Siddhi has remained water-sufficient for four decades, even in the severe droughts of 2014 and 2015 that triggered thousands of farmer suic...

Stories by Location
Google Map
Events