സിക്കിം : പ്രകൃതിയിലേക്ക് വീണ്ടും (in Malayalam)

By Translated by പരിഭാഷ : എൻ പി ചെക്കുട്ടി; original (in English) by Nikhil RoshanonDec. 03, 2015inFood and Water

The original story in English ‘Back to the Earth, the Hard way‘ was written specially for Vikalp Sangam website

ജൂലൈ മാസത്തിലെ വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ സിങ്ങ്തം കമ്പോളം ഉണരും മുമ്പേ ചുറ്റിലുമുള്ള കുന്നുകളിൽ ആളനക്കം തുടങ്ങിയിരുന്നു .  ഒറ്റയടി പാതകളിലൂടെ ആളുകൾ ചൂട്ടിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വരുന്ന കാഴ്ച. വലിയ ചാക്കുകൾ തലയിലേറ്റി ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും കുട്ടികളും മലയിറങ്ങി വന്നു . ഇഞ്ചിയും ചോളവും വെള്ളരിയും ഇലക്കറികളും ഏലവും കിഴങ്ങുകളും ഒക്കെ അവരുടെ ചാക്കുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു . എണ്പതു കിലോ വരെ വരുന്ന ഭാരവുമായി അവർ  പട്ടണത്തിലേക്കുള്ള ജീപ്പിന്റെ വരവിനായി കാത്തിരുന്നു .


SIKKIM:

PRAKRUTHIYILEKKU

VEENDUM

(In Malayalam)Jeep being loaded with farm produce near Sanni Village in West Pendam for the market in Singhtham, Sikkim.

Download / Read entire Story

Contact author of original story in English Nikhil Roshan

(Sikkim’s Internal Control System used by the Organic Mission for certification brings farmers’ holdings on a village or block level into collectives …)

Story Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...
%d bloggers like this: