સંઘણી: કચ્છી હાથવણાટની ઉઘડતી ક્ષિતિજો - ચાવીરૂપ તારણો અને વિશ્લેષણ (in Gujarati)

કચ્છના વણકર સમુદાયની જીવન અને આજીવિકામાં રૂપાંતરના બહુવિધ પરિમાણો થઈ રહ્યા છે

स्थलांतरावर मात करणारे कळवंडे गाव (in Marathi)

पुरुष मंडळी फळबागांच्या नगदी लागवडीत गुंतली तर स्त्रिया बारमाही भाजीपाला लागवडीत नी विक्री व्यवसायात.

आदिवासियों की सब्जी बाड़ी (in Hindi)

यहां जैविक ढंग से सब्जी बाड़ी की खेती जा रही है। इससे ताजी हरी फल्लीदार सब्जियां, कंद व मसाले और औषधियुक्त पौधे मिलते हैं।

Stories of Change - case studies on Development Action and Impact

Encouraging social sector organisations to invest in developing a grounded knowledge base

A Course Reserved for Men

This Bengaluru Community college is running a workshop to teach men how to cook, share household chores

Fishing for a Difference

A story about an initiative that revives lakes and empowers communities

मजदूरों की अनूठी जनसुनवाई (in Hindi)

जनसुनवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ और लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में मददगार साबित हुई है

Sandhani - Weaving Transformations in Kachchh, India: Key Findings and Analysis

The multiple dimensions of transformation taking place in the lives and livelihoods of the weaver community of Kachchh (Gujarat).

कबीर सिर्फ संत नहीं, बदलाव के प्रतीक हैं (in Hindi)

मालवा में कबीर भजन मंडलियों में जीवंत हैं, जो नियमित तौर पर उऩ्हें गाते हैं, सुनते हैं, गुनते हैं, उसमें कुछ जोडते घटाते हैं।

Stories by Location
Google Map
Events